Algemene Voorwaarden

De ‘Teaplanet Webshop’ (hierna de WEBSITE genoemd) is een commerciële elektronische site, waartoe toegang wordt verkregen langs het internet via het adres www.teaplanet.be. Hij staat ter beschikking van elke gebruiker van het internet (hierna kortweg INTERNETGEBRUIKER genoemd). De WEBSITE is opgemaakt door de SOLVACO BVBA , met als maatschappelijke zetel  Kruisveldstraat 77, 9400 Ninove, ingeschreven bij de Kruispuntbank/Handelsregister van Brussel onder het nummer BE0600952711. De WEBSITE geeft aan de firma SOLVACO BVBA de toelating om theesoorten en accessoires (hierna omschreven als PRODUCTEN) te koop aan te bieden aan internetgebruikers die op de WEBSITE surfen (hierna GEBRUIKERS genoemd).

Overeenkomstig zullen INTERNETGEBRUIKER en de firma SOLVACO BVBA samen omschreven worden als BEIDE PARTIJEN, en elk afzonderlijk als PARTIJ. De GEBRUIKER die een bestelling heeft geplaatst zal als KOPER worden omschreven. Rechten en plichten van de GEBRUIKER zijn eveneens van toepassing op de KOPER. We stipuleren ook dat de PRODUCTEN bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de INTERNETGEBRUIKER, welk direct verband er ook moge zijn met de beroepsactiviteit van deze laatste. Om die reden willen we vooral de aandacht van de GEBRUIKER erop vestigen dat het bedrag van de bestelling nooit hoger mag zijn dan 1000 euro. De GEBRUIKER die wenst aan te kopen op de WEBSITE, verklaart zich ten volle bewust te zijn van de juridische voorwaarden.

Elke bestelling van een PRODUCT dat op de WEBSITE te koop wordt aangeboden, impliceert dat de KOPER zich akkoord verklaart de voorwaarden te hebben geraadpleegd en te hebben aanvaard zoals ze zijn gestipuleerd in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, ook zonder dat hiervoor een geschreven handtekening werd gevraagd aan de GEBRUIKER. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen met betrekking tot de elektronische handtekening, verwijzen wij naar de geldigheidsverklaring van de bestelbon zoals die verduidelijkt staat in artikel 3.3. hierna, waarin expliciet vermeld wordt dat BEIDE PARTIJEN aanvaarden dat een elektronische handtekening dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening.

Artikel 1 : Doel

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben als doel om wereldwijd, uitsluitend in verband met acties op het internet en enkel op de WEBSITE, de rechten en verplichtingen tussen BEIDE PARTIJEN vast te leggen, die voortspruiten uit de online-verkoop van PRODUCTEN die op de WEBSITE te koop worden aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

Artikel 2 : Product en prijs

2.1. Producten. De producten die te koop worden aangeboden door de firma SOLVACO BVBA zijn deze die zich op de WEBSITE bevinden op de dag dat de GEBRUIKER de WEBSITE raadpleegt, en voor zover ze voorradig zijn. Foto’s ter illustratie van de PRODUCTEN worden niet ingevoerd in de in te vullen contractuele bestelformulieren. Indien deze foto’s een vertekend beeld geven, kan dit niet als fout verhaald worden op SOLVACO BVBA, en kan dit bedrijf hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

2.2. De prijzen van de PRODUCTEN zijn aangegeven in euro’s. Zij houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. SOLVACO BVBA behoudt zich het recht voor –met de goedkeuring van de GEBRUIKER- om op elk moment de prijzen aan te passen, maar de PRODUCTEN zullen gefactureerd worden op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt opgetekend, en wel onder voorbehoud dat de hogervermelde PRODUCTEN beschikbaar zijn.

Artikel 3 : Registratie en geldigheidsverklaring van de bestelling

3.1. Surfen op de pagina’s van de WEBSITE. De GEBRUIKER kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de WEBSITE, zonder dat hij zich op dat moment verplicht ziet tot het plaatsen van een bestelling.

3.2. Registratie van de bestelling. Indien de GEBRUIKER een bestelling wenst te plaatsen, zal hij de verschillende PRODUCTEN uitkiezen die hij interessant vindt en dit aangeven door een hoeveelheid in te geven en het vakje Kopen’ aan te vinken. Op elk moment kan de GEBRUIKER: – een samenvatting van de geselecteerde PRODUCTEN oproepen of zijn bestelling aanpassen door te klikken op het winkelmand icoontje, waartoe hij toegang krijgt rechts bovenaan elke pagina – zijn selectie PRODUCTEN afronden en de bestelling plaatsen door te klikken op ‘Afrekenen’. Om de gekozen PRODUCTEN te bestellen dient de GEBRUIKER zich nog wel kenbaar te maken, namelijk door zijn e-mailadres en ook zijn paswoord in te voeren als hij al klant is, of indien hij nog geen klant is, door nauwkeurig het ter beschikking gestelde formulier in te vullen, waarin hij alle noodzakelijke gegevens moet invoeren ter identificatie, zoals naam, voornaam en postadres. De GEBRUIKER wordt van deze registratie in kennis gesteld en er expliciet om gevraagd of zijn identificatiegegevens correct zijn, waarna hij zijn goedkeuring bevestigt. De GEBRUIKER kiest daarna een verzendmethode en de gewenste manier van betalen. Betalen kan met een overschrijving, de bankgegevens waar de betaling naartoe dient gestuurd te worden staan aangegeven op het scherm. Na bevestiging van de bestelling is deze geregistreerd en onherroepelijk. De GEBRUIKER wordt op dat ogenblik KOPER. De bestelbon is nu geregistreerd in het informatica-register van SOLVACO BVBA. Het bedrijf verbindt zich ertoe betrouwbaar en bestendig steun te verlenen, en staat garant voor de contractuele verbintenissen tussen BEIDE PARTIJEN.

3.4. Bevestiging van de bestelling. Zodra de bestelling gevalideerd is, wordt er per e-mail een samenvatting van de bestelling naar de KOPER gestuurd, naar het e-mailadres dat deze laatste heeft aangegeven in de identificatiegegevens.

Artikel 4 : Levering

De bestelling wordt uitgevoerd ten laatste binnen een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de validatie van de bestelling door de KOPER. Leveringsmodaliteiten : SOLVACO BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af bij een belangrijke vertraging in de levering, indien deze te wijten is aan de transportfirma, indien de bestelde PRODUCTEN verloren zouden gaan tijdens het transport of bij staking van de Postdiensten. Er wordt duidelijk gesteld dat de KOPER de transportrisico’s voor zijn rekening neemt. Indien er zich een vertraging in de levering voordoet, dient de KOPER dit zo snel mogelijk per e-mail te melden aan de klantendienst van SOLVACO BVBA op volgend adres: info@teaplanet.be, of telefonisch op het nummer 00-32-473 654 139. Bij ontvangst van de bestelde PRODUCTEN dient de KOPER na te gaan of alle PRODUCTEN conform zijn. Elke onregelmatigheid in de levering (ontbrekend of beschadigd PRODUCT, beschadigde verpakking….) dient door de KOPER dit te melden per e-mail naar info@teaplanet.be of per telefoon op 00-32-473 654 139 op de dag van ontvangst zelf, of ten laatste de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag van ontvangst. Elke klacht die wordt overgemaakt na deze termijn zal verworpen worden en ontheft SOLVACO BVBA van elke verantwoordelijkheid.

Artikel 5 : Recht van herroeping

De KOPER beschikt over een termijn van zeven (7) werkdagen om het PRODUCT/de PRODUCTEN dat/die hij besteld heeft, op eigen kosten terug te sturen indien dit/deze niet aan zijn verwachtingen beantwoordt/beantwoorden. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat de bestelling geleverd werd. Het PRODUCT/de PRODUCTEN dient/dienen teruggestuurd te worden in de oorspronkelijke toestand en oorspronkelijke ongeopende verpakking, vergezeld van het strookje onderaan de factuur of leveringsbon, en wel naar het volgende adres: SOLVACO BVBA, Kruisveldstraat 77, 9400 Ninove – België. Indien alle hogervermelde voorwaarden vervuld zijn, zal SOLVACO BVBA het bedrag terugbetalen dat overeenkomt met de waarde van de gekochte PRODUCTEN door de KOPER binnen een termijn van dertig (30) dagen. Geopende producten kunnen wij niet terugnemen.

Artikel 6 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Informatie over persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van verkoop ‘op afstand’ is verplicht en noodzakelijk voor de afhandeling en de levering van bestellingen, evenals voor het opmaken van facturen. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bij gebrek aan deze informatie wordt een bestelling automatisch verworpen. De GEBRUIKER beschikt evenwel over het recht om op elk moment toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, om deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, volstaat een eenvoudig schrijven van de KOPER aan de Klantendienst op volgend adres: SOLVACO BVBA, Kruisveldstraat 77, 9400 Ninove, België, of een e-mail aan info@teaplanet.be.

Artikel 7 : Diverse bepalingen

7.1. Overmacht. Geen van BEIDE PARTIJEN zal verantwoordelijk geacht worden bij een totale of gedeeltelijke niet-nakoming van hun verplichtingen met betrekking tot het huidige contract, indien dit niet-nakomen te wijten is aan een gebeurtenis die duidelijk het gevolg is van overmacht. De PARTIJ die zich beroept op een gebeurtenis ten gevolge van overmacht moet de andere PARTIJ daarvan op de hoogte brengen binnen de vijf werkdagen volgend op de onvoorziene omstandigheden of de gevaren van de gebeurtenis. BEIDE PARTIJEN zullen overeenkomen en proberen binnen een redelijke termijn een schikking te treffen om zo samen leveringsmodaliteiten te bepalen voor de bestelling tijdens de duur van het geval van overmacht.

7.2. Totaliteit van het contract. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling waarvan de KOPER in kennis is gesteld, vormen samen een rechtsgeldig contract, en maken deel uit van de totaliteit der contractuele verbintenissen die door BEIDE PARTIJEN werden overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheden aangaande deze documenten zullen de algemene verkoopsvoorwaarden doorslaggevend zijn.

7.4. Geldende rechtsregels. Bevoegde Rechtbank. De huidige verkoopsvoorwaarden en contractuele verbintenissen overeengekomen tussen SOLVACO BVBA en de KOPER zijn onderworpen aan de Belgische rechtsregels. Elk geschil dat betrekking heeft op interpretatie, op het uitvoeren of het verbreken van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, worden beslecht uitsluitend door de bevoegde Brusselse Rechtbanken.